Ideeën voor herstelplan mentale gezondheid en ggz

Ideeën voor herstelplan mentale gezondheid en ggz

Ideeën voor herstelplan mentale gezondheid en ggz

In het programma Spraakmakers van NPO Radio 1 werd enige tijd geleden gesproken over mogelijke oplossingen om de geestelijke gezondheidszorg in Nederland te verbeteren. Deskundigen kwamen met vijf concrete ideeën om wachtlijsten terug te dringen en de mentale gezondheid breder onder de aandacht te brengen. De aflevering waarin verschillende experts de plannen met elkaar bespreken, is terug te luisteren via de website van NPO Radio 1.

De nasleep van de coronacrisis zal naar verwachting niet alleen economisch merkbaar zijn. Wanneer de beperkingen verdwijnen en het ‘normale’ leven weer op gang begint te komen, zullen mensen waarschijnlijk nog wel een tijdje nodig hebben om ook mentaal te herstellen van alle gevolgen van de crisis. Een van de ideeën die worden genoemd, is een oproep aan het kabinet om met een herstelplan te komen voor de mentale weerbaarheid na de crisisperiode. Jacobine Geel, voorzitter van De Nederlandse ggz: “We staan voor de uitdaging om de geestelijke gezondheid van alle getroffenen – jongeren, werknemers en mensen die toch al kwetsbaar waren – te herstellen.”

Marjan ter Avest, directeur van MIND, benadrukt dat er ook op scholen meer aandacht besteed moet worden aan mentale problemen. “We geven wel fysieke gym op school, maar we geven geen les over hoe om te gaan met mentale problemen zoals stress.” Een preventieve aanpak is volgens haar nodig om te voorkomen dat mensen complexe psychische aandoeningen ontwikkelen en op een lange wachtlijst terechtkomen. “Zet mentale gezondheid breed en hoog op de agenda”, bepleit Ter Avest.

Een andere oplossing die genoemd wordt, is dat zorgprofessionals in de toekomst weer meer met cliënten bezig moeten zijn en minder met registreren. Op dit moment verliezen professionals het plezier in hun vak, en besluit menigeen om het beroep te verlaten. “Ik denk dat we moeten gaan kijken hoe we die professionals weer het gevoel geven dat zij ertoe doen. Ik roep bestuurders op om hen weer de ruimte te geven”, aldus Mascha Struijk, trainer in de jeugdzorg.

Ook wordt aangegeven dat de huidige financiering binnen de ggz leidt tot problemen in het behandelsysteem. Zo belanden cliënten met extreme en complexe klachten nu op wachtlijsten, en kunnen mensen met lichte problematiek vaak veel sneller terecht. Dit zou deels komen doordat de tweede groep makkelijker behandeld kan worden tegen lagere kosten. De financiering moet realistischer worden en beter aansluiten bij de zorg die daadwerkelijk geleverd wordt. Wellicht kan het nieuwe bekostigingsmodel dat per 2022 van kracht gaat, het zorgprestatiemodel, hier verandering in brengen.

Tot slot pleit Arianne van der Meij, projectleider in de jeugdhulpverlening, voor een actievere rol van bestuurders op de werkvloer: “Ik ben echt een voorstander van een dubbele rol, waarin mensen met een bestuurlijke taak minimaal één dag meedraaien in de praktijk.” Hopelijk worden problemen op die manier sneller gesignaleerd en hebben bestuurders dan ook meer zicht op wat er nodig is om de juiste zorg te kunnen verlenen.

Geen reactie's

Geef een reactie