Gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van deze website (www.gzz.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie
Ggz.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat ggz.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie op ggz.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Ggz.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 

Informatiebronnen van derden
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, en het is mogelijk dat via ggz.nl ook op andere wijzen toegang wordt geboden tot informatiebronnen van derden. Ggz.nl heeft geen invloed op deze websites en informatiebronnen en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ggz.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruikt van websites en informatiebronnen van derden.

 

Auteursrechtvoorbehoud
Alle publicaties en uitingen van ggz.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat ggz.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Ggz.nl behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor ten aanzien van deze website.

 

Ggz.nl heeft tevens het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het oordeel van ggz.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.