Uitkomsten dialoogsessie Raad voor de Kinderbescherming en ggz

Uitkomsten dialoogsessie Raad voor de Kinderbescherming en ggz

Uitkomsten dialoogsessie Raad voor de Kinderbescherming en ggz

Nieuwsbericht Raad voor de Kinderbescherming

Goed samenwerken als het gaat om kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd en te maken krijgen met Justitie is ontzettend belangrijk. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is daarom voortdurend in gesprek met verschillende partners. Zo vond er in de zomer 2022 een dialoogsessie plaats met het Waardenetwerk Gezond opgroeien van de Nederlandse (volwassenen) geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hierbij stond de vraag centraal: Hoe kunnen de RvdK en ggz hun samenwerking zodanig inrichten, dat het kind altijd wordt beschermd en ondersteund en er tegelijkertijd oog is voor het ouderschap en de herstelmogelijkheden daarin?

Aan de dialoogsessie namen ongeveer 40 professionals en bestuurders deel. Doel van de sessie was inzichten verkrijgen en inspiratie opdoen en daarmee het fundament verstevigen voor de toekomst: beter samenwerken in complexe gezinssituaties. Als een kind in de thuissituatie in de knel komt, werken de RvdK en de ggz namelijk nog te vaak langs elkaar heen. Vooral als de gezinssituatie complex is, een ouder kampt met een psychiatrische aandoening of verslaving en mogelijk daarbij een complexe scheiding.

Toewerken naar één taal, één visie

Beide gesprekspartners zien onder andere een oplossing in het verkleinen van de kloof. Door de verbinding aan te gaan en elkaars deskundigheid te benutten, werken we toe naar ‘één taal, één visie’. Zo hebben zowel de RvdK als de ggz als doel de overdracht van trauma’s binnen generaties te doorbreken. Immers, de kinderen van nu zijn de volwassenen van de toekomst. Dit vraagt om samenwerking en ook om doelgroepenbeleid. Door gezamenlijk in te zetten op preventie en gebruik te maken van elkaars kennis kan leed worden voorkomen.

In het verslag Twee organisaties, één ambitie: gezinsgericht samenwerken moet beter staat de volledige samenvatting van de twee gespreksrondes.

In gesprek blijven

De dialoog over gezinsgericht samenwerken met betere uitkomsten voor kind en gezin is georganiseerd door de RvdK, de Nederlandse ggz in afstemming met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De opgedane inzichten worden gebruikt voor het verbeteren van de netwerksamenwerking en de gezinsgerichte aanpak. We blijven met elkaar in gesprek. En ook met kinderen, gezinnen/ervaringsdeskundigen en andere partners.

Geen reactie's

Geef een reactie