Onderhandelaarsakkoord ggz: aanpak wachttijden ggz

wachtrij in de zorg

Onderhandelaarsakkoord ggz: aanpak wachttijden ggz

Onderhandelaarsakkoord ggz: stevige impuls voor aanpak wachttijden ggz GGZ Nederland is tevreden met het gisteravond bereikte onderhandelaarsakkoord voor de geestelijke gezondheidszorg. Investeringen en afspraken over de arbeidsmarkt, opleidingen, regeldruk en het sociaal domein geven een stevige impuls aan de aanpak wachttijden in de ggz. GGZ Nederland legt het resultaat met een positief advies voor aan haar leden. Het hoofdlijnenakkoord ggz loopt van 2019 tot en met 2022. Voor deze periode is een gemiddelde ruimte voor volumegroei van 1% afgesproken. Daarnaast wordt de compensatie voor loon- en prijsstijgingen (OVA) volledig doorvertaald in de gecontracteerde prijzen. Voor de transitie naar zorg op de juiste plek en om de ambities in het akkoord te realiseren, is in 2019 30 miljoen euro beschikbaar, voor de jaren daarna jaarlijks 50 miljoen euro. Voorzitter Jacobine Geel over het bereikte resultaat: “Dit akkoord ondersteunt de inhoudelijke opdracht die wij als GGZ Nederland zien voor de komende jaren: blijvend kwalitatieve hoogwaardige zorg en ondersteuning leveren aan iedereen die dit nodig heeft.” Voor GGZ Nederland zijn de arbeidsmarktproblematiek, de regeldruk en de juiste zorg op de juiste plek belangrijke thema’s in de onderhandelingen geweest. Concrete afspraken over deze onderwerpen zijn belangrijke voorwaarden om de wachttijden te verminderen. Arbeidsmarkt Er komt een substantiële investering om de wachtlijsten aan te pakken door de arbeidsmarkt te verbeteren. Voor 2019 wordt eenmalig 20 miljoen euro extra uitgetrokken voor het opleiden van regiebehandelaren. De jaren erna volgt het ministerie van VWS de verhoogde ramingen van het Capaciteitsorgaan en worden die doorvertaald in extra financiële begrotingsruimte. Er komt daarnaast experimenteerruimte in de gecontracteerde zorg waardoor ervaringsdeskundigen, hbo psychologen en psychodiagnostisch werkers vanaf 2019 kunnen tijdschrijven en declareren. Deze maatregelen ontlasten andere medewerkers die kampen met een hoge werkdruk en betekenen meer tijd voor patiëntenzorg. Regeldruk De regeldruk wordt aangepakt. Onder meer door lasten die voortvloeien uit het kwaliteitsstatuut terug te dringen. De verantwoording op gepast gebruik wordt meer procesgericht. En het ministerie van VWS en de NZa gaan kijken of wettelijke regels en vereisten om aan te tonen of de zorg rechtmatig geleverd is, vereenvoudigd kunnen worden. Minder regeldruk betekent meer tijd en geld voor zorg. De juiste zorg op de juiste plek De partijen willen dat mensen de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte. Er zijn extra middelen beschikbaar om te zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek. In 2019 is 30 miljoen euro beschikbaar, voor de jaren daarna is jaarlijks 50 miljoen euro. Hiermee kan onder meer de invoering van de acute ggz, beveiligde zorg en de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) goed geregeld worden. GGZ Nederland vindt dat in het onderhandelaarsakkoord een goede verbinding met het sociale domein wordt gelegd. Voorwaarde voor realisatie is betrokkenheid van gemeenten. De VNG zal op een later moment besluiten over het al dan niet aansluiten bij deze bestuurlijke afspraken. Er komen plannen in de regio die de zorgvraag in kaart brengen. Gemeenten en verzekeraars maken goede afspraken over de organisatie en financiering van de zorg. Per 2020 wordt bekostiging van de consultatiefunctie voor ‘kijk- en luistergeld’ geregeld. Hiermee kan de sector voortvarend aan de slag met de uitkomsten van de taskforce De juiste zorg op de juiste plek. Samenvatting onderhandelaarsakkoord GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, Mind, NVvP, V&VN, NIP/P3NL, LVVP, RIBW Alliantie, Federatie Opvang en InEen hebben in het onderhandelaarsakkoord afspraken gemaakt over belangrijke thema’s in de ggz. Als alle partijen akkoord gaan, wordt het hoofdlijnenakkoord binnenkort getekend.

https://ggz.nl/tweede-kamer-eist-snelheid-bij-oplossing-ggz-wachtlijsten/

https://ggz.nl/de-kamer-wil-openbare-wachtlijsten-in-de-ggz/

https://ggz.nl/kamerleden-begrijpen-wachtlijsten-in-de-ggz-niet/

Geen reactie's

Geef een reactie