Minister Helder reageert op Kamervragen over ‘Groene GGZ’

Minister Helder reageert op Kamervragen over ‘Groene GGZ’

Minister Helder reageert op Kamervragen over ‘Groene GGZ’

Minister Helder (Langdurige zorg en Sport) heeft onlangs antwoord gegeven op Kamervragen – die werden gesteld door Lisa Westerveld van GroenLinks – over het initiatief ‘Groene GGZ’. Dit is een groene beweging in de mentale gezondheidszorg, die is opgezet door Nature for Health en IVN Natuureducatie in samenwerking met diverse partijen in de geestelijke gezondheidszorg. Zij zetten zich enerzijds in voor de natuur, en anderzijds streven zij ernaar om de natuur ook meer te gaan benutten als bron ter bevordering van de mentale gezondheid.

Hieronder lees je een aantal vragen met de bijbehorende antwoorden uit de brief van minister Helder aan de Tweede Kamer. Hoewel de minister in haar reactie weinig op de inhoud van het initiatief ‘Groene GGZ’ ingaat, laat ze wel iets weten over wat er momenteel op de planning staat om de ggz te verduurzamen:

Welke concrete maatregelen worden er op dit moment genomen om de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te verduurzamen?

Er is vanuit de Rijksoverheid een brede inzet op verduurzaming in de gezondheidszorg, deze is ook gericht op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Zo is op 4 november jl. de Green Deal ‘Samen werken aan Duurzame zorg’ (GDDZ 3.0) getekend, hierin zijn nieuwe en betere afspraken over het verduurzamen van de zorg gemaakt. Deze Green Deal zet in op de verduurzamingstransitie in de zorgsector en maakt de acties voor de komende jaren concreter. De Nederlandse ggz is een van de ondertekenaars van de Green Deal. Daarnaast zijn er diverse subsidieregelingen beschikbaar ten behoeve van verduurzamen en energiebesparing waar ook ggz aanbieders gebruik van kunnen maken. Een voorbeeld hiervan is de Duurzaam Maatschappelijke Vastgoed (DUMAVA) subsidie. Ook is voor de ggz-sector kennisdeling en advies beschikbaar over het verduurzamen van gebouwen en energiebesparing via het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) en het ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed.

Bent u het ermee eens dat de inzet van natuur in de ggz een waardevolle aanvulling zou kunnen zijn om cliënten sneller te laten herstellen en een fijne en gezonde werkplek voor medewerkers te genereren? Zo ja, wat gaat u doen om initiatieven die de natuur koppelen aan de ggz, zoals de Groene GGZ, te steunen?

Het is aan de zorgprofessionals om te beoordelen of een dergelijke inzet een waardevolle aanvulling kan zijn op het huidige zorgaanbod en werkpraktijk. Zoals hierboven aangeven sluit een initiatief zoals de Groene GGZ in ieder geval goed aan bij één van de doelen van de eerder genoemde Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’. Het bevorderen van de gezondheid van patiënten, cliënten en medewerkers is één van de vijf doelen van deze afspraken. Concrete activiteiten en stappen om deze afspraken uit de Green Deal uit te voeren worden in principe gefinancierd vanuit eigen middelen van organisaties.

Bent u het ermee eens dat creatieve oplossingen, zoals het Groene Perspectief, een manier kunnen bieden om de druk op de specialistische ggz te verlichten? Zo ja, wat doet u om dergelijke oplossingen te steunen? Wat gaat u de komende tijd doen om dergelijke initiatieven te steunen?

‘Het Groene Perspectief: van wachtlijst naar groene actie’ is een werkwijze waarbij cliënten die op de wachtlijst staan gewezen worden op de mogelijkheden om in contact te komen met ‘groen’, zoals meehelpen in de buurtmoestuin, het verzorgen van dieren of deelnemen aan wandelgroepen. Het is aan de zorgprofessionals in de specialistische ggz om te beoordelen of deze werkwijze de druk op de specialistische ggz zal verlichten.

Worden er op dit moment initiatieven voor de groene beweging in de ggz gesteund met financiële middelen vanuit de Rijksoverheid? Zo ja, kunt u een overzicht leveren van hoeveel geld er per initiatief wordt besteed? Zo nee, zou u nader kunnen toelichten waarom hiervoor geen financiële middelen beschikbaar zijn gesteld?

Voor de werkwijze zoals beschreven in antwoord op de vorige vraag vindt vanuit de Rijksoverheid geen specifieke subsidiering plaats. In antwoord op de vraag hierna zal ik een nadere toelichting geven op de manier waarop de afspraken uit de Green Deal nader worden vormgegeven.

Kunt u een overzicht geven waaruit duidelijk wordt hoeveel budget er per afspraak is uit de Green Deal Duurzame zorg en waar dit geld aan wordt besteed?

In de brief van 4 november 2022 over Verduurzaming van de zorg heeft de minister van VWS u geïnformeerd over de wijze waarop de afspraken uit de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ opgepakt worden. De brancheorganisaties in de zorg, waaronder de Nederlandse ggz, werken op dit moment aan sectorplannen voor de uitwerking en uitvoering van de afspraken. De plannen worden onderbouwd met een begroting waarin duidelijk wordt welke onderdelen de sector zelf ter hand neemt en voor welke onderdelen de brancheorganisaties aanvullende financiële ondersteuning vanuit de Rijksoverheid aanvragen. In het voorjaar dienen deze plannen gereed te zijn. Op basis hiervan bespreken de brancheorganisaties en het ministerie van VWS welke ondersteuning in operationeel en financieel opzicht nodig is en hoe die kan worden geleverd.

Lees meer over het initiatief ‘Groene GGZ’, of bekijk hier de informatie over het project Green Deal Duurzame Zorg.

Geen reactie's

Geef een reactie