Extra subsidie beschikbaar om via IPS werk te vinden voor ggz-patiënten

Extra subsidie beschikbaar om via IPS werk te vinden voor ggz-patiënten

Extra subsidie beschikbaar om via IPS werk te vinden voor ggz-patiënten

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, heeft aangekondigd dat er voor 2022 en 2023 extra subsidie beschikbaar is gesteld voor de re-integratie van ggz-patiënten op de arbeidsmarkt. Met een totaalbedrag van 21,5 miljoen euro kunnen zo’n 2000 mensen extra ondersteuning krijgen om via IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun) een passende werkplek te vinden. Het is de bedoeling dat ggz-instellingen, gemeenten en het UWV meer met elkaar gaan samenwerken om de re-integratie verder te verbeteren.

“Psychische gezondheid en werk/participatie hebben veel met elkaar te maken. Gezond zijn en je gezond voelen is belangrijk om deel te kunnen nemen aan de maatschappij en andersom werkt het ook: wie meedoet in de samenleving, voelt zich beter. Een aanzienlijk deel van de mensen met psychische aandoeningen zou willen werken. Het kabinet wil een beweging doorzetten om mensen met een psychische aandoening zo veel mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Indien mogelijk in de vorm van betaald werk, want werk kan een positief effect hebben op de psychische gezondheid”, schrijft minister Schouten in de toelichting op het genomen besluit.

“De groep mensen die in verband met re-integratie en/of het ontvangen van een uitkering staat ingeschreven bij de gemeente of UWV en eveneens onder behandeling is bij de ggz is groot. Mensen met psychische aandoeningen aan werk helpen lukt veel beter als de gemeenten en UWV met de ggz-partijen samenwerken”, aldus de minister. “Herstel en re-integratie gaan dan samen op (‘Werk als medicijn’). Stimulering en ondersteuning van de samenwerking tussen het domein Werk & Inkomen en het domein ggz is daarom zinvol. De samenwerking krijgt op verschillende niveaus en op verschillende manieren vorm. Met het doel om de baankansen van mensen met psychische aandoeningen te vergroten, is landelijk sprake van het convenant Sterk door Werk en van het uitvoeringsproject Hoofdzaak Werk. De omslag naar het behalen van het beoogde resultaat: het via re-integratietrajecten aan werk helpen van mensen met psychische problemen – is momenteel in veel arbeidsmarktregio’s gaande.”

De subsidie die beschikbaar is gesteld, is specifiek bedoeld voor het aanvragen van IPS-trajecten. Schouten: “Een re-integratiemethode die zich voor mensen met ernstige psychische aandoeningen als effectief heeft bewezen is IPS, wat staat voor Individuele Plaatsing en Steun (IPS). IPS is een door de ggz ontwikkelde re-integratiemethode voor mensen met een (ernstige) psychische aandoening (EPA) en Common Mental Disorder (CMD). IPS behelst een integraal traject van zorg, re-integratie en jobcoaching, startend vanuit een ggz-instelling. De IPS-methode is gestandaardiseerd en kent een aantal vaste principes (zie www.werkenmetips.nl). Behaalde resultaten hangen samen met modelgeltrouwe toepassing van de methode. In Nederland ondersteunt Kenniscentrum Phrenos ggz-instellingen bij de implementatie van IPS. […] Inzet van IPS vindt in Nederland plaats bij zowel mensen die behoren tot UWV-doelgroep als bij mensen die behoren tot de gemeentelijke doelgroep.”

Wereldwijd zijn er diverse onderzoeken gedaan die uitwijzen dat IPS een effectieve methode is voor arbeidsre-integratie. Ook in Nederland is deze methode onderzocht: in 2014 werden de resultaten van een studie gepubliceerd waarin 151 deelnemers met ernstige psychische aandoeningen gevolgd werden in hun zoektocht naar een reguliere betaalde baan. Hieruit bleek dat 44 procent van de deelnemers die een IPS-traject ingingen binnen 30 maanden betaald werk hadden gevonden, terwijl dit bij de deelnemers zonder IPS-traject slechts 25 procent was.

Geen reactie's

Geef een reactie