1-Jarige VCT-Traumaopleiding per september opnieuw van start

VCT-Traumaopleiding per september van start

1-Jarige VCT-Traumaopleiding per september opnieuw van start

De Trauma Academie organiseert voor het derde jaar de gespecialiseerde VCT-Traumaopleiding voor ggz-behandelaren die zich willen specialiseren in de diagnostiek en traumabehandeling bij volwassenen. Hierbij gaat het om patiënten met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) en die als gevolg daarvan complexe PTSS, dissociatieve stoornissen (in het bijzonder de Dissociatieve Identiteitsstoornis) gecombineerd met hechtingsstoornissen hebben ontwikkeld. Afgestudeerden aan deze geaccrediteerde opleiding kunnen zich na diplomering VCT-Expert Level 1 of VCT-Master noemen. Ze zijn herkenbaar aan een praktijkbanner.

Toegenomen kennis

Nederland staat bekend als een van de meest vooraanstaande landen binnen het vakgebied van de diagnostiek en behandeling van de psychische gevolgen van VCT. De toegenomen kennis over de psychologische, biologische en neurofysiologische processen die optreden bij chronische traumatisering in de kinderjaren biedt de mogelijkheid om de relatie tussen traumatische ervaringen in de kindertijd en psychische stoornissen in de volwassenheid steeds beter te begrijpen, en valide diagnostische instrumenten en kwalitatief hoogwaardige behandelmethoden te ontwikkelen. De Trauma Academie wil deze kennis breed beschikbaar stellen.

Verschillen overbruggen en scheidslijnen doorbreken

Binnen het vakgebied van de behandeling van patiënten met ervaringen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering zijn er verschillende wetenschappelijke en klinische benaderingen. Binnen de opleiding wordt gestreefd naar het overbruggen van deze verschillen in klinische en wetenschappelijke benaderingen. Traditionele scheidslijnen worden doorbroken en actuele vraagstukken krijgen de aandacht. Bijvoorbeeld de integratie van verschillende behandelvormen in multidisciplinaire behandelingen, het belang van de therapeutische relatie en de discussie om kort en gefocust te werken, of juist binnen een langer durende circulaire behandeling.

Complexe traumagerelateerde problematiek en Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA)

Een van de vragen is hoe behandelinterventies voor enkelvoudig trauma geïntegreerd kunnen worden binnen een langer durende behandeling die veelal nodig is voor ernstig en aanhoudend vroeg getraumatiseerde patiënten. Een enkelvoudig trauma is goed te behandelen met relatief kortdurende interventies (EMDR, exposure). Hier zijn ook meer alternatieven denkbaar (bijvoorbeeld online, in groepen) en er is landelijk meer behandelcapaciteit dan voor complexe VCT-problematiek. Patiënten die als gevolg van ernstige en aanhoudende vroege traumatisering complexe PTSS, complexe dissociatieve stoornissen en hechtingsproblematiek hebben ontwikkeld, hebben vaak comorbide psychische stoornissen waaronder persoonlijkheidsproblematiek, depressies, psychosen, eetstoornissen, somatoforme stoornissen en verslavingen. Gezien de complexiteit van de samenhangende meervoudige psychiatrische, fysieke en interpersoonlijke problematiek vallen deze patiënten onder de categorie EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoeningen). De aanpak vraagt dan ook over het algemeen om een langdurige en integrale behandeling met meerdere combinaties van CGT, psychodynamische en lichaamsgerichte behandelinterventies door multidisciplinair samenwerkende gespecialiseerde behandelaren.

Bijdragen aan verkorten ggz-wachtlijsten

Met de gespecialiseerde opleiding wil de Trauma Academie ook bijdragen aan het terugdringen van de wachtlijsten voor ggz-patiënten met VCT- en complexe traumagerelateerde problematiek. In 2019 kwam een onderzoeksrapport naar ggz-wachtlijsten naar buiten; vooral patiënten met complexere traumagerelateerde problematiek – zoals bij VCT-patiënten met CPTSS, complexe dissociatieve stoornissen en hechtingsproblematiek het geval is – blijken met lange wachttijden te maken te hebben. Het knelpunt wat wachttijden betreft zit met name in de fase van diagnostiek en behandeling: onvoldoende kennis voor juiste diagnose en onvoldoende capaciteit met de benodigde expertise, aldus de onderzoekers. De details van het onderzoek vind je hier in het uitgebreide onderzoeksrapport.

Postacademisch en postmaster | HBO

De eenjarige opleiding VCT-Expert Level 1 is voor (BIG-geregistreerde) psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen, orthopedagogen-generalist en zij die daarvoor in opleiding zijn. De opleiding VCT-Expert Level 2 start in 2022/2023. De VCT-Master is voor (BIG-geregistreerde) psychologen, verpleegkundigen (specialisten), artsen, agogen, vaktherapeuten, haptotherapeuten, fysiotherapeuten, (geselecteerde) complementaire behandelaren en andere behandelaren die na aanvraag aan de toelatingscriteria voldoen.

Het nieuwe opleidingsjaar gaat in september 2021 van start. Meer informatie over de Trauma Academie en de opleidingen lees je op de website van CELEVT, of bekijk onderstaande video voor een indruk van het aanbod.

Geen reactie's

Geef een reactie