Verantwoording van geleverde zorg moet efficiënter

Verantwoording van geleverde zorg wordt efficiënter

Verantwoording van geleverde zorg moet efficiënter

Er is een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor ggz-instellingen om verantwoording af te leggen over geleverde zorg. Deze nieuwe aanpak moet de administratieve lasten gaan verlichten, de werkdruk gaan verlagen en wachtlijsten gaan verminderen. Staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis stuurde afgelopen week een brief aan de Tweede Kamer over de plannen om deze veranderingen door te voeren.

Om erop toe te kunnen zien dat er op een passende manier zorg wordt geleverd, moeten ggz-aanbieders middels registraties verantwoording geven aan zorgverzekeraars over de gedeclareerde zorg. Er wordt daarbij gecontroleerd of de zorg rechtmatig is geleverd en of deze gepast was voor de cliënt of patiënt. In de praktijk is er echter vaak geen soepel verloop van registraties en controles. Zo schrijft Paul Blokhuis in zijn brief aan de Tweede Kamer:

“Onduidelijkheid over de registratievereisten ten aanzien van gepast gebruik en de vrees bij ggz-aanbieders om niet de juiste elementen te registreren, of zaken niet te hebben geregistreerd, waarvan door een zorgverzekeraar wel verwacht wordt dat ze zijn geregistreerd, mondt in de huidige praktijk uit in een hoge administratieve last voor professionals. Zorgaanbieders en professionals in de ggz ervaren op dit moment dan ook veel regeldruk rond de verantwoording op gepast gebruik. Een substantiële vermindering van de regeldruk in de curatieve ggz draagt mede bij aan het oplossen van de arbeidsmarkt-problematiek, het terugdringen van wachtlijsten en het vergroten van het werkplezier van zorgverleners in de ggz.”

Adviesrapport

Ter verbetering van de huidige werkwijze heeft de ‘Taskforce Gepast Gebruik ggz’ een rapport opgesteld waarin zij advies geeft over de nieuwe aanpak. In de toekomst moet de verantwoording procesmatig gaan verlopen en het rapport beschrijft hoe dit er in de praktijk uit zou moeten zien. Om dit te kunnen bewerkstelligen, zullen ggz-instellingen wel het nodige aan hun administratie moeten veranderen.

“De beschreven procesmatige verantwoording is geen quick fix; instellingen zullen moeten investeren in (de professionaliteit van) hun administratieve organisatie. Om ruimte te creëren voor instellingen om hiermee aan de slag te gaan is in het rapport van de taskforce een overgangs-/stimuleringsregeling opgenomen, waarbij voor instellingen die aan de daarvoor gestelde criteria voldoen zich ook over 2017 en 2018 al op procesgerichte wijze over gepast gebruik mogen verantwoorden”, zo luidt de brief.

Minder individueel

Verantwoording zal hiermee meer plaatsvinden op het niveau van de instelling als geheel, en minder op het niveau van de patiënt als individu. Naar verwachting kunnen een aantal ggz-aanbieders dit jaar nog aan de slag met de nieuwe werkwijze. Andere instellingen zullen waarschijnlijk een of twee jaar later volgen. Staatssecretaris Blokhuis is blij met deze plannen:

“De discussie over verantwoording op gepast gebruik in de ggz loopt al enige tijd. Met het rapport van de taskforce wordt in detail beschreven hoe een procesmatige verantwoording op gepast gebruik eruit moet zien. De beschreven werkwijze steun ik en ik ben verheugd met de verwachte substantiële vermindering van de administratieve lasten, bestendiging van gepaste zorg in de ggz en verbetering van de samenwerking tussen de zorginstellingen en zorgverzekeraars.”

 

De volledige brief aan de Tweede Kamer en het adviesrapport zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Geen reactie's

Geef een reactie