Toekomstplannen voor medisch specialist binnen ggz

Toekomstplannen voor medisch specialist binnen ggz

Toekomstplannen voor medisch specialist binnen ggz

In de ggz zijn de afgelopen tijd een hoop veranderingen geweest, onder andere op het gebied van regelgeving, organisatie, financiering en werkdruk. Naar verwachting zullen er in de komende jaren nog vele ontwikkelingen bijkomen; om de zorg zo goed mogelijk organiseren worden plannen gemaakt om de taakverdeling binnen de ggz te optimaliseren. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) hebben in een positioneringsnota voorstellen gepresenteerd om de positie van medisch specialisten in de ggz te versterken, zo meldt de LAD.

Hieronder volgt een overzicht* van de thema’s waarover de werkgroep van medisch specialisten aanbevelingen doet:

Taken en verhoudingen binnen de organisatie

Samenwerking met andere professionals binnen en buiten de instelling is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Taken van de medisch specialist kunnen soms overgedragen worden aan andere zorgprofessionals. De werkgroep ziet een ontwikkeling ontstaan om taken neer te leggen bij de goedkoopste kracht. Dit is niet altijd wenselijk. De werkgroep spreekt
zich daarom expliciet uit over de triage: De medisch specialist die – al dan niet tijdelijk – als regiebehandelaar optreedt, moet eindverantwoordelijk zijn voor de triage, maar hoeft deze niet bij elke patiënt zelf uit voeren en beslist zelf welke patiënten alsnog door hem gezien worden.

Via een medische staf kunnen medisch specialisten collectief en proactief deel uitmaken van en verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit en organisatie van de zorgverlening binnen de instelling. De nieuwe cao ggz heeft hiervoor de weg vrij gemaakt. Zo kunnen medisch specialisten, raad van bestuur en geneesheer-directeur verantwoordelijkheid nemen vanuit
de eigen rol.

Netwerkgeneeskunde

Ook binnen de ggz is steeds meer aandacht voor het leveren van de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste professional. Dit vraagt om samenwerking binnen een domein-overstijgend netwerk rondom de patiënt. Het is belangrijk dat er een sterke zorginhoudelijke verbinding bestaat tussen de medisch specialist en de ggz-instelling, waarbij
het gezamenlijk dragen van de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg en het zorgnetwerk van essentieel belang is. Een randvoorwaarde voor een goed functionerend netwerk is gegevensuitwisseling over de domeinen heen. De AVG is hierin leidend en waarborgt de privacy van de patiënt, maar kan tevens tot (administratieve) uitdagingen leiden.

Regiebehandelaarschap

De regiebehandelaar is de zorgprofessional die de regie heeft over het zorgproces. Dit betekent een inhoudelijke én een coördinerende verantwoordelijkheid. De medisch specialist met de kennis en/of vaardigheden die het dichtst aansluit bij de zorgvraag van de patiënt, is bij voorkeur regiebehandelaar.

Verandering zorgvraag

We krijgen te maken met meer en oudere mensen, die vaker en meer chronische aandoeningen hebben. De burger wil meer eigen regie. ‘Samen beslissen’ is een centraal thema. De zorg moet dus anders georganiseerd worden, met meer nadruk op de context en de rol van het individu in het proces. Andere competenties van de medisch specialist zijn dus nodig.

Empoweren patiënt

Een van de benodigde competenties van de medisch specialist voor ‘samen beslissen’ is het ondersteunen van de patiënt in zijn zelfmanagement. Onderdeel hiervan is het in begrijpelijke taal uitleggen wat de behandelmogelijkheden en het bespreken van de voors en tegens. In de ggz is er met regelmaat sprake van kwetsbare patiënten die niet meer (goed) in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen. Een naaste kan de patiënt daarbij helpen door mee te gaan naar gesprekken over ziekte, herstel, functioneren en behandeling.

Toegankelijkheid van zorg

In het huidige stelsel wordt toegang tot goede zorg belemmerd door schotten tussen de diverse wetten en financieringsstromen. Het is een regionale verantwoordelijkheid dat de acute psychiatrie, gesloten bedden en de 24-uursdienst op het juiste moment toegankelijk zijn voor de patiënt die dit nodig heeft.

Digitalisering

Digitalisering biedt veel kansen. Een evaluatie van de effecten is echter vereist om te beoordelen of dit ook leidt tot kwalitatief betere zorg. Goedkopere zorg als gevolg van digitalisering is alleen acceptabel als de zorg kwalitatief gelijkwaardig is.

Administratieve lasten

De administratieve lasten die als niet-zinvol worden ervaren moeten verminderd worden, zodat de medisch specialist weer tijd heeft om zich met de zorg voor de patiënt bezig te houden. Een deel van deze administratieve lasten kan overgenomen worden door ondersteuning.

Doorontwikkeling van de DBC-systematiek

Het is belangrijk dat kwaliteit en zorginhoud leidend zijn voor het indiceren van zorg. In de huidige DBC-systematiek zit een financiële prikkel om zorg te leveren. De werkgroep stelt dat aansluiting bij de financiering van medisch specialistische zorg noodzakelijk is, dat voorlichting en afzien van behandeling ook gewaardeerd moeten worden.

Arbeidsmarktontwikkelingen

Er lijkt een verminderde instroom en toenemende uitstroom van psychiaters in dienst bij de ggz-instellingen. Daarnaast lijken meer medisch specialisten in deeltijd te gaan werken. Deze ontwikkelingen leiden tot een hogere werkdruk en meer verantwoordelijkheid voor de medisch specialisten werkzaam in de ggz. Er is onderzoek nodig naar de energiebronnen en -vreters om actief aan de slag te kunnen, het werkplezier te vergroten en de uitstroom te verminderen.

* Bron: Positioneringsnota Medisch specialist in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg – Federatie Medisch Specialisten en LAD

Geen reactie's

Geef een reactie