Praktijkonderzoek naar herstel in de ggz

Praktijkonderzoek naar herstel in de ggz

Praktijkonderzoek naar herstel in de ggz

Persbericht Akwa GGZ

Herstel is een belangrijk onderdeel van de zorg voor mensen met een psychische aandoening. In eerder kwalitatief onderzoek over de zorgstandaard Herstelondersteuning gaf driekwart van de deelnemende teams aan dat herstelondersteuning een aandachtspunt is en ze dit graag willen verbeteren. Ook gaven deze teams aan dat maar in 37% sprake is van helder gedefinieerd herstelbeleid binnen hun organisatie. Akwa GGZ voert daarom een praktijkonderzoek uit onder patiënten, zorgprofessionals en managers in de ggz. Met het onderzoek wil Akwa GGZ achterhalen hoe de praktijk beter ondersteund kan worden bij herstelgerichte zorg.

Bij herstel gaat het om sociale rollen weer oppakken, grip op het leven krijgen en weer verbinding voelen met anderen. Herstel maakt onderdeel uit van de zorg die elke patiënt krijgt. Naast de zorgstandaard Herstelondersteuning zijn er nog zes zorgstandaarden voor de ggz over herstel: Arbeid als medicijn, Daginvulling en participatie, Destigmatisering, Naasten, Zelfmanagement en Zingeving in de psychische hulpverlening. In andere zorgstandaarden voor de ggz is een hoofdstuk opgenomen over herstel bij een specifieke aandoening.

Praktijkonderzoek

In het praktijkonderzoek wordt via een online enquête onderzocht hoe patiënten, zorgprofessionals en managers de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de zeven zorgstandaarden ervaren. Vervolgens kunnen deelnemers aangeven of zij mee willen werken aan het vervolgonderzoek in de vorm van verdiepende interviews die ingaan op specifieke uitkomsten van het onderzoek.

Herstelondersteunende zorg: een cruciale rol voor zorgmanagers en beleidsmakers

Floor van Dijk, lid van de raad van bestuur Arkin, benadrukt in een interview het belang van herstelondersteuning én de verantwoordelijkheid die je hier als organisatie, bestuurder of manager in hebt. “Je bent al snel geneigd te denken dat je natuurlijk werkt aan herstel. Daar is elke behandeling immers op gericht. Maar als je goed kijkt naar wat écht belangrijk is voor de patiënt en in hoeverre je daadwerkelijk structureel herstelondersteunende zorg biedt, dan ligt dat toch vaak net iets anders.” Lees het interview met Floor van Dijk.

Patiënt, zorgprofessional, manager, beleidsmaker of bestuurder in de ggz? Help mee de herstelondersteunende zorg te verbeteren

Er zijn drie enquêtes: voor patiënten, voor zorgprofessionals, en één voor managers, beleidsmakers en bestuurders. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Zorgfocuz, meedoen is anoniem en invullen duurt ongeveer 10 minuten. Invullen kan hier: https://evaluatie-zorgstandaarden.nl.

1 Reactie
  • Dineke Smit
    Geplaatst op 19:32h, 18 februari Beantwoorden

    Fijn dat er aandacht komt voor herstelgerichte zorg. Wat ik mij afvraag is het volgende. De zorgstandaarden zijn bedoeld voor de ggz. Dat is zorg voor psychische stoornissen binnen de zorgverzekeringswet. Dan klinkt aandacht voor herstel vooral als klinisch herstel. De kennis van ggz professionals over existentieel of sociaal herstel ligt buiten de kaders ne expertise van de ggz. Gaat de ggz zich – vanuit de herstelgedachte – dan bezig houden met het op orde krijgen van bijvoorbeeld financiën of het weer opbouwen van een netwerk? Of gaan ze intensief samenwerken met zelfregie en herstel organisaties / herstelacademies? Hoe moet ik dat zien?

Geef een reactie