Persbericht Nederlands Jeugdinstituut

Persbericht Nederlands Jeugdinstituut

Werken met meldcode kindermishandeling op school
Slachtoffers eerder en beter in beeld van Veilig Thuis, dat is het doel van de veranderde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke taak. Maar hoe kunnen onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs kindermishandeling signaleren en aanpakken? De brochure ‘Kindermishandeling zien en samen aanpakken’ informeert professionals over het gebruik van de meldcode en de ‘Handleiding teamleergesprek’ kan helpen om hierover samen in gesprek te gaan en van elkaar te leren.

Onderwijsprofessionals zijn verplicht de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens van kindermishandeling. Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd en aangescherpt. De meldcode is bedoeld als houvast en als instrument om samen stappen te zetten en beslissingen te nemen.

De handleiding Teamleergesprek is bedoeld voor intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren en aandachtfunctionarissen in het basis- en voortgezet onderwijs. De handleiding biedt handvatten voor het voeren van een gesprek met het team over het handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode biedt een afwegingskader waarmee professionals in het onderwijs kunnen bepalen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en of hulp bieden mogelijk is. In de brochure ‘Kindermishandeling zien en samen aanpakken’ wordt de meldcode stap voor stap doorlopen en aangevuld met tips over hoe de meldcode een plaats kan krijgen in de ondersteuningsstructuur van de school.

Deze publicaties zijn uitgebracht in aanloop naar de Week tegen Kindermishandeling, die plaatsvindt van 18 november tot en met 24 november en als thema heeft te leren van de verhalen van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling.

Meer informatie

Geen reactie's

Geef een reactie