NZa doet onderzoek voor aanpassing ggz-tarieven in 2024 en 2026

NZa doet onderzoek voor aanpassing ggz-tarieven in 2024 en 2026

NZa doet onderzoek voor aanpassing ggz-tarieven in 2024 en 2026

Bron: NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is momenteel bezig met de voorbereiding van twee onderzoeken naar de productiviteit en kosten binnen de geestelijke gezondheidszorg – die valt onder de Zorgverzekeringswet – en de forensische zorg (fz). De huidige tarieven zijn gebaseerd op gegevens uit 2017. In de jaren daarna is wel geïndexeerd, maar daarnaast zijn ook zaken veranderd die invloed kunnen hebben op de tarieven, zoals veranderingen of verschuivingen in kosten en opbrengsten (mogelijk als gevolg van het zorgprestatiemodel). Daarom is een nieuw kostenonderzoek nodig. Ter voorbereiding op het onderzoek is de NZa sinds 2022 in gesprek met vertegenwoordigers van brancheorganisaties.

Dit jaar (2023) zal er een productiviteitsonderzoek worden uitgevoerd over de geleverde zorg in 2022; de uitkomsten hiervan zullen de basis vormen voor aanpassing van de tarieven in 2024. Volgend jaar, in 2024, zal er een kostprijsonderzoek plaatsvinden naar aanleiding van gegevens uit 2023. Hiermee zullen actuele en kostendekkende tarieven worden bepaald die per 2026 ingaan.

Productiviteitsonderzoek over 2022 – basis voor tarieven 2024

2022 was het eerste jaar met het zorgprestatiemodel en de ervaringen zijn nog vers. We onderzoeken ieder jaar samen met belanghebbende partijen of aanpassingen nodig zijn om aansluiting op de praktijk te borgen. Voor 2024 kijken we met name of de productie waarvan we zijn uitgegaan bij de huidige tarieven nog klopt. Ook kijken we opnieuw naar de verhouding tussen diagnostiek en behandeling. Voor dit onderzoek hebben we gegevens van instellingen en vrijgevestigden nodig. Het gaat dan alleen om productie- en fte-gegevens. De gegevensuitvraag loopt van 20 februari tot en met 2 april 2023. Wij informeren de geselecteerde zorgaanbieders begin februari via een officieel informatieverzoek.

Kostprijsonderzoek in 2024 over 2023 – basis voor tarieven 2026

De NZa bereidt een kostenonderzoek voor in de ggz en fz. Het doel van dit onderzoek is om nieuwe, actuele en kostendekkende tarieven te bepalen. Als wij u vragen om aan dit kostenonderzoek mee te werken, krijgt u hiervan begin 2024 bericht. U bent dan verplicht om deel te nemen aan dit kostenonderzoek. De NZa is nog in overleg met landelijke brancheorganisaties om te bepalen welke zorgaanbieders in de uitvraag betrokken worden.

Wij brengen u nu al op de hoogte omdat de gegevens gaan over 2023. Uw administratie moet namelijk zo zijn ingericht dat een kostenonderzoek mogelijk is (NR/REG-2313a, artikel 3.1 Algemene registratieverplichting, derde lid). Deze (nieuwe) administratieve regels gelden dus ook als wij u niet uitnodigen voor het kostenonderzoek.

Elke zorgaanbieder moet in staat zijn te bepalen welke kosten gemaakt zijn per setting en beroepscategorie. Dit kunt u achteraf doen of dit kunt u nu al in uw boekhouding verwerken. De keuze hiervoor is aan de zorgaanbieder zelf. Op het moment dat u in één setting en één beroepscategorie declareert, spreekt de toedeling vanzelf.

Officieel informatieverzoek volgt in 2024

De gegevensuitvraag loopt van mei 2024 tot september 2024. Het officiële informatieverzoek ontvangen geselecteerde instellingen en vrijgevestigde aanbieders begin 2024. We beschrijven in het officiële informatieverzoek precies welke gegevens u op welke manier moet aanleveren en hoe u eventueel ontheffing kunt aanvragen.

Wat onderzoeken wij?

De informatie over de kosten van zorg koppelen we aan de declaraties (de productie in de Zvw en fz). Wij vragen géén informatie uit die te herleiden is naar individuele cliënten.

Er zijn zorgaanbieders die ook ggz-zorg leveren in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor de Wlz worden de ‘integrale ggz wonen prestaties’ ook herijkt met ingang van 2026, in een parallel onderzoek. Om de toerekening van alle kosten goed in beeld te krijgen, stemmen wij de kostenonderzoeken naar de ggz-prestaties in de Wlz en Zvw op elkaar af.

Wat levert het u op?

Uw deelname draagt bij aan tarieven die recht doen aan de door u geleverde zorg. Ook krijgt u inzicht in hoe deze tarieven tot stand zijn gekomen. Tot slot ontvangt u van ons een benchmark. Hiermee kunt u uw kosten vergelijken met die van andere – geanonimiseerde – zorgaanbieders.

Meer informatie is te vinden op de website van de NZa en op de informatiekaart over het kostprijsonderzoek.

Geen reactie's

Geef een reactie