Minder opleidingsplekken voor GZ-psychologen dan gehoopt

Minder opleidingsplekken voor GZ-psychologen dan gehoopt

Minder opleidingsplekken voor GZ-psychologen dan gehoopt

Het kabinet heeft het aantal opleidingsplekken voor GZ-psychologen per 2024 vastgesteld op 965. Hoewel dit een stijging van 16 procent is ten opzichte van 2023, is het bij lange na niet wat de sector had gehoopt. Het Capaciteitsorgaan adviseerde de ministers van OCW en VWS begin dit jaar nog om – voorlopig – jaarlijks 1885 opleidingsplekken voor gezondheidszorgpsychologen beschikbaar te stellen. Diverse partijen uit de ggz hebben samen een brief aan de Tweede Kamer geschreven waarin ze hun zorgen uiten.

“Het advies van het Capaciteitsorgaan is zorgvuldig afgewogen op basis van inschattingen van de behoefte in het zorgveld”, schrijven de partijen in de brief. “In het advies wordt rekening gehouden met de gewenste ontwikkelingen binnen de sector zoals vastgelegd in de verschillende zorgakkoorden en vooruitgekeken naar duurzame oplossingen voor al bestaande en nog te verwachten knelpunten op de arbeidsmarkt. Dit zijn knelpunten zoals de toenemende druk op de ggz-sector (meer dan 80.000 mensen op de wachtlijst) én het tekort aan voldoende opgeleide professionals. Het volgen van de adviezen is daarmee van groot belang voor een gezonde sector.”

“Er zijn veel master-psychologen (bijna 10.000) die niet opgeleid kunnen worden tot het basisberoep van GZ-psycholoog, terwijl het veld meer dan bereid is ze op te leiden, en daarom niet kunnen optreden als regiebehandelaar.

De ministers gaan in hun motivatie geheel voorbij aan het feit dat in het kwaliteitsstatuut is afgesproken welke BIG-professionals onder welke condities, welke patiëntencategorieën mogen indiceren. De masterpsychologen vallen hierbuiten. Zonder BIG-geregistreerde psychologen kan geen behandeltraject worden gestart. De instroom die de ministers voor ogen hebben voor de opleiding tot GZ-psycholoog zal de werkdruk op de bestaande groep van BIG-geregistreerde GZ-psychologen nog verder verhogen. Daarnaast heeft de beslissing van de minister verstrekkende gevolgen voor de opleidingsinfrastructuur door samenhangende beleidsbeslissingen inzake capaciteit, verdeling en financiering van opleidingsplaatsen. Dit brengt schade aan de zorgvuldig opgebouwde opleidingsinfrastructuur, waarmee de continuïteit en kwaliteit van de psychologische vervolgopleidingen in het geding komen.

We vragen u op grond van de in deze brief onderbouwde urgentie met spoed politieke actie te ondernemen. De beweging die we in het IZA en in de TAZ maken met als doel de wachtlijsten voor ggz-cliënten te verminderen en de druk op deze sector te verlichten, staat door de huidige besluitvorming ernstig onder druk.”

De volledige brief aan de Tweede Kamer lees je hier.

Geen reactie's

Geef een reactie