NIP vertegenwoordigde psychologen bij akkoord GGZ

Hoofdlijnenakkoord GGZ getekend

NIP vertegenwoordigde psychologen bij akkoord GGZ

Meer geld voor opleidingsplaatsen: voor het NIP een harde voorwaarde om akkoord te gaan met het onderhandelaarsakkoord GGZ. Deze vasthoudendheid van het NIP en P3NL werpt nu vruchten af: voor 2019 wordt € 20 miljoen extra ingezet boven op de bestaande budgetten en de capaciteitsramingen voor opleidingen worden maximaal ingevuld.

Na weken van voorbereiding en stevige slotonderhandelingen bereikten partijen in de curatieve ggz onder de zorgverzekeringswet dinsdagnacht een akkoord over de toekomst van de GGZ. Bas Wijffels – senior beleidsadviseur – nam namens het NIP plaats aan de onderhandelingstafel (zie foto bij dit bericht). P3NL werd vertegenwoordigd door Marc Verbraak en Marnix de Romph.

 

Positief advies aan achterban

Het NIP en P3NL vertegenwoordigden gezamenlijk de belangen van psychologen in de vaak stevige onderhandelingen. Het werken volgens professionele normen en behoud van kwaliteit gold daarbij als uitgangspunt.

De onderhandelingsresultaten zijn voorgelegd aan de achterban met een positief advies. Op woensdag 11 juli is het akkoord ondertekend in Den Haag.

 

Meer geld voor opleiden, bredere inzetbaarheid psychologen

Veruit het grootste deel van de extra € 20 miljoen is toegekend aan de GZ-opleidingsplaatsen. Naast de eerder toegezegde 150 opleidingsplekken zijn nog 450 extra plaatsen voor psychologen in de ggz opgenomen in het akkoord: een mooi resultaat.

Naast het extra geld nu, komt er na 2019 een reële raming van extra opleidingen op basis van de krapte van de huidige arbeidsmarkt. Ook hiervoor wordt extra budget beschikbaar gesteld als dat nodig is. Zo krijgen startende psychologen beter uitzicht op een goede plek op de arbeidsmarkt en kunnen wachtlijsten door tekort aan regiebehandelaren worden ingeperkt.

 

Opleidingsplaatsen en EVC-trajecten

De partijen maken een uitwerkingsvoorstel voor de opleidingsplaatsen en EVC-trajecten. Ook belemmeringen in het kwaliteitsstatuut worden aangepakt. Hierdoor kunnen goed gekwalificeerde en opgeleide psychologen breder ingezet worden in de ggz.

Met dit akkoord wordt de ingeslagen weg van de Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie voortgezet. In aanvulling op deze richting zijn extra afspraken gemaakt om:

  • de wachtlijsten terug te dringen;
  • de administratieve lasten te verminderen;
  • integrale zorg over de grenzen van de zorgdomeinen te bevorderen;
  • meer regie aan cliënten en professionals te bieden.

 

Verder werken aan kwaliteit en integrale zorg

Ook het beheer van de kwaliteitsstandaarden die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld zijn met dit akkoord geregeld. Het door professionals en patiënten opgerichte Kwaliteitsinstituut (akwa) neemt deze taken over van het netwerk kwaliteitsontwikkeling en neemt ook de doorontwikkeling van de uitkomstmetingen ter hand. De komende vier jaar is de financiering van akwa (alliantie kwaliteit in de ggz) geregeld.

Werkgevers en verzekeraars spreken af dat er voldoende geld en tijd beschikbaar komt om professionals bij te scholen en het werken met zorgstandaarden en richtlijnen te implementeren. Samen beslissen met de cliënt en diens naasten ís en blijft een belangrijk uitgangspunt.

 

Verbinding met het sociale domein

Ook de verbinding met het sociale domein zoals de wmo, wijkteams, jeugdhulp en huisartsenzorg krijgt veel aandacht in het akkoord. Het moet makkelijker en vanzelfsprekender worden dat psychologen met andere professionals kunnen overleggen over gepaste zorg voor- tijdens en na de behandeling in de ggz.

Geen reactie's

Geef een reactie